Letero de Prof. D-ro Paul Neergaard

 

 

 

El "Kuriero", la klubgazeto de "Kleriga Konversacia Klubo/Studenta Esperanto Klubo" (KKK), Junio 1974, N-ro 5, Jaro 17.

Prezidanto de KKK: S-ino Kirsten Zacho, mezgrada instruistino, antaŭa gvidanto de "La Komerclernejo de L.M. Kjr", antaŭa redaktoro de la revuo "Esperanto", komitatano C de UEA, organizanto de la plej bela Zamenhof-festo de la mondo en Kopenhago 1959, kaj de la Universala Kongreso de Esperanto en Kopenhago 1962. (Estonta bopatrino de Prof. D-ro Ivo Lapenna).

Kirsten Zacho


Redaktoro de la bulteno "Kuriero" de KKK: S-ro H.V.Rasmussen, magistro de ekonomio.

 

 

 

Letero de Prof. D-ro Paul Neergaard, vicprez. de "Akademio de Esperanto" kaj membro de KKK.

 

"Por la integriĝo!

 

Profunde maltrankviligita de la informoj donitaj en la artikolo 'U.E.A. en danĝero de malintegriĝo' en la aprila n-ro de 'Esperanto', mi ne povas ne reagi. Ŝajnas vere, ke kelkaj komentarioj ne estos superfluaj.

 

Mi estas konvinkita, ke la granda plimulto de la membraro de U.E.A., kaj de aktivaj esperantistoj cetere, konsentas pri la principoj de nepra sendependeco de unuopaj politikaj direktoj kaj de plena demokrateco en organizado, principoj, kiujn eksplikis tute klare Lapenna en sia artikolo. Se oni retrorigardas la evoluon de la Esperanto-movado ĝenerale, kaj de U.E.A. speciale, dum la lastaj du-tri jardekoj, dum kiuj ĝi profitis el la laborkapablo kaj intelekto de Lapenna, elstaras la jenaj establiĝintaj faktoj, kiuj kreis ne malpli ol novan epokon en la historio de la movado:

 

(1) Formuliĝo kaj realigo de kulturpolitiko, signita de aktiveco humanisma, kaj ne ekskluzive esperantisma, en la defendo de la Homaj Rajtoj, speciale, nature, kontraŭ ĉiuj formoj de lingva diskriminacio.

 

(2) Ĝenerala neŭtraleco de U.E.A. kaj de la ĝenerala Esperanto-movado, t.e. sendependeco de unuopaj politikaj partioj, religioj aŭ filozofioj, respektante la rajton de la unuopaj vivkonceptoj esprimiĝi.

 

(3) Stabiliĝo de la ekonomia situacio de U.E.A., per konsiderinda kresko de la membraro kaj de la kapitalo de la asocio dum la pasintaj 25 jaroj.

 

(4) Stabiliĝo de la Esperanto-literaturo, speciale el vidpunktoj beletristikaj kaj filologiaj lingvistikaj kiel evidentiĝis el la apero de prekaŭ cent elstaraj Stafeto-libroj, de la Serio Oriento-Okcidento, de Plena Ilustrita Vortaro, egalnivela al similaj vortaroj en naciaj ĉeflingvoj, kaj altnivelaj E-lingvistikaj kaj filologiaj verkoj (tiuj pri pasivaj participoj; milpaĝa Esearo de Waringhien). Tiu tute impresa evoluo dependis kaj plue dependos de la forteco de la movado, speciale de U.E.A., same kiel reciproke tiu evoluo mem fortigas la movadon kaj plivastigas ĝiajn perspektivojn.

 

(5) Pliserioziĝo de nia informado, nun pli science bazita kaj pli sobre bazita ol en antaŭaj tempoj, kiam regis sugestia kaj ofte iom naiva propagandado.

 

(6) Eksplicita formulado de perspektivoj, laboroj kaj celoj, kiel tio esprimiĝas en konkretaj laborplanoj kaj ilia plenumiĝo, plue en internacia koordinado de diversaj aktivecoj kiel tiu de profesia lerneja instruado de Esperanto sur eksperimenta bazo, sub aŭspicio de instruministerioj. (Cetere, plian koordinadon oni devus atingi ankaŭ en diversaj sferoj de praktika aplikado, ekz. en la uzado por turismo, en kiu malpli da sporadeco en la uzado, pli da samtempeco, estus dezirinda kaj verŝajne atingebla).

 

La pozitivaj rezultoj atingitaj dum la lastaj du-tri jardekoj, dum periodo malfacila al ideologiismaj movadoj pro la vasta pasivismo, kiun induktadas la televido, estas evidentaj: Esperanto kaj ĝiaj defendantoj estas hodiaŭ respektataj en la ĝenerala publiko pli ol antaŭe, situacio tamen ĉiam dependanta de la nivelo de la loka movado.

 

La ĉefa advokato de la supraj principoj, kaj ilia ĉefa iniciatinto kaj realiganto, estas Ivo Lapenna. Ni ŝuldas al li, same kiel al lojalaj kaj kompetentaj kunlaborantoj, tiun turniĝon de la Esperanto-movado en la direkton de pli da sobreco, pli da precizeco kaj pli da koordinado, kio, finfine, nur povas motivigi plian integriĝon - kaj ne malplian integriĝon - de U.E.A. kaj de la movado ĝenerale.

 

La personeco de Ivo Lapenna estas la plej bona garantio por plua science bazita kaj teknike kompetenta laborado por ĉiam plua enkondukado de Esperanto en la praktikan vivon, por plutenado de la humanismaj principoj kaj celoj de nia movado, kaj por pluportado de ĝia kulturpolitiko, mallonge, por perspektiva dinamismo.

 

Paul Neergaard

 

 

 

LA SUPRAN ARTIKOLON d-ro Paul Neergaard, vicprezidanto de la 'Akademio de Esperanto', sendis al la revuo 'Esperanto', sed ties redaktoro informis al ĉiuj sendintoj de leteroj kaj artikoloj pri la sama temo, ke li intencas publikigi nenion el tio en la revuo."