Letero de Prof. Waringhien al "Esperanto", 1974

"La sekvantan leteron mi sendis, la 23an de Aprilo 1974, al la redaktoro de la revuo "Esperanto", supozante, ke ne estus seninterese por la publiko koni la opinion de la Prezidanto de la ”Akademio de Esperanto" pri la krizo en la Estraro de UEA. Pro diversaj motivoj la redaktoro informis min, la 10an de Majo, ke mian leteron li ne enpresos. Mi dankas al "Franca Esperantisto" pri la ebleco ĝin aperigi.

G. Waringhien
Prezidanto de la Akademio."

"Sinjoro Redaktoro, Mi gratulas vin, ke vi publikigis en la Aprila numero de "Esperanto" la artikolon de la Prezidanto de U.E.A. Mi tute ne emas polemiki, sed mi opinias, ke vere urĝis la tempo klarigi la atmosferon de suspektemo kaj insidemo, kiun mi persone konstatis jam en la Londona Kongreso, kaj kiu de tiam venenas la esperantistan vivon.
"Mi estas demokrato, kaj trovus tute normale, se iu malkonsentas kun la politiko de s-ro Lapenna kaj volus anstataŭi lin en lia posteno de Prezidanto; sed tion oni faru per publika prezento de programo, bazita sur faktoj - kaj ne per oblikvaj maĥinacioj kaj kalumniaj aludoj. "Se mi konsideras la nunan staton de la aferoj, mi vidas unuflanke homon de potenca agforto kaj elstara inteligento, al kies iniciativoj ni ŝuldas la prosperon, relativan sed nenegeblan, de U.E.A., kaj la rangon, kiun nia Asocio ĝuas ĉe Unesko kaj ĝenerale sur la internacia kampo; homon, kiu ĉiam demokrate submetis sin al la decidoj de la Komitato; homon, fine, de nekontesteblaj honesteco kaj lojaleco. Sur la alia flanko ni vidas senkoheran koalicion de sinceraj maldekstremuloj de kaŝitaj reakciuloj, de ruzaj ambiciuloj kaj de simplaj elmontremuloj, kiel tiu, kiu de kelka tempo paradas en "The British Esperantist".
Tia koalicio, se ĝi venkus, tuj diseriĝus en inter si batalantajn grupetojn. Mi absolute ne vidas, kion per tia ŝanĝo de Estraro gajnus U.E.A. nek Esperanto.
"Dum juna, mi lernis, ke iam unu Atenano, demandite, kial li voĉdonas la ekzilon de la glora arkonto Aristido, respondis: "Ĉar tedas min ĉiam aŭdi plu, ke oni nomas lin la Justa!". Ŝajnas, bedaŭrinde, ke analoga estas la profunda motivo de la tuta kampanjo kontraŭ s-ro Lapenna.

G. Waringhien
Prezidanto de la Akademio.

(La artikolo aperis en "Franca Esperantisto" de Julio 1974.)"